.
.

Thẻ lưu trữ cho:

Vinh danh giải thưởng Nhân vật bất động sản của năm 2019

Giải thưởng “Nhân vật bất động sản của năm 2019” – hạng mục đặc biệt – đã được trao cho ông Chen Lian Pang, Tổng Giám đốc CapitaLand Việt Nam và...